У назві сайту використано ім'я масштабного документального генеалого-літературно-краєзнавчого проєкту «Ідентифікація Петренків» («Идентификация Петренко»). Ця, не обмежена часом довгострокова програма досліджень генеалогії одного з численних родів Петренків розпочата 2012 року.

Сайт «Identification of Petrenko» замислювався як виключно поетичний, де планувалося розміщувати вірші вже опубліковані та ті, що будуть написані різними авторами Петренко.

Потім виникла ідея розміщувати на сайті ще й прозові твори авторів на прізвище Петренко. Звісно, йшлося б про цікаві роботи.

В цілому цей сайт розглядався як поетико-прозове продовження до «www.дивлюсьянанебо.com», присвяченого поету-романтику першої половини XIX століття Михайлу Миколайовичу Петренку (1817-1862).

Цікавим міг бути Проєкт, але, як це іноді буває, через хронічний цейтнот задуми так і залишилися задумами.

Той факт, що нас Петренків у світі багато, завжди був у полі уваги. Іноді з'являлися думки про невідкладний початок розвитку цієї теми, але тільки в процесі генеалогічних пошуків відкрилося, що нас Петренко ДУЖЕ багато і тема ця хоч і досить цікава, але нещадно безмежна.

Були та є серед носіїв прізвища Петренко козаки, вчені, робітники, художники, селяни, поети, юристи, військові … всіх не перелічити. Хтось із однофамільців загинув у різних війнах, захищаючи Батьківщину, хтось покинув цей світ у страшні для країни роки (голод, репресії тощо).

Петренки завжди були представлені у всіляких списках, прикрашаючи своєю присутністю рід людський.

Але, розуміючи грандіозність задуму, складність завдання і відповідальність перед усіма носіями поширеного прізвища, думки і плани щодо створення сайту, присвяченого всім Петренкам, всім тим, хто підписувався і підписується цим прізвищем різними мовами, досить швидко змінювалися.

За бажання можна спробувати осягнути неосяжне, але …

І тоді подумалося, що буде правильнішим розпочати розвиток теми «Нас багато Петренків» з персоналізації сайту, тобто з опису історії одного роду. Поступово накопичену інформацію про інших Петренків, які були і є, які зустрілися у процесі цільового пошуку можна буде розміщувати у відповідному розділі.

Результати, отримані в процесі досліджень у рамках Проєкту, описані у книгах та статтях, можуть бути використані різними авторами у своїх роботах з обов'язковим посиланням на проєкт «Ідентифікація Петренків».

Таким чином, зараз на сайті представлена і поезія, і проза, і опис деяких генеалогічних пошуків. Документальних матеріалів про різних Петренків у колекції Проєкту досить багато й вони продовжують накопичуватися.

Пошук – процес перманентний. Будемо раді, якщо носії прізвища Петренко (і не тільки) завітавши на сайт, знайдуть цікаву для себе інформацію, а хтось поділиться архівними документами, які можуть бути використані для розвитку основної теми сайту.

Сподіваємося, що відвідувачі сайту, насамперед носії прізвищ Петренко, після ознайомлення з опублікованими матеріалами не просто переконаються, що нас справді багато, але, можливо, якось по-новому побачать свою місію у цьому світі, цьому житті.

Фактично, все, що зараз представлено на сайті, є не більш ніж підготовка до нових робіт, виконаних на основі нових знахідок.

Іншими словами, найцікавіше ще попереду.

Далі буде…

З найкращими побажаннями

Олександр Є. Петренко


В названии сайта использовано имя масштабного документального генеалого-литературно-краеведческого проекта «Ідентифікація Петренків» («Идентификация Петренко»). Это не ограниченная во времени долгосрочная программа исследований генеалогии одного из многочисленных родов Петренко, начатая в 2012.

Сайт «Ідентифікація Петренків» задумывался как исключительно поэтический, на котором планировалось размещать стихотворения уже опубликованные и те, что будут написаны разными авторами с фамилией Петренко.

Затем возникла идея размещать на сайте и прозаические произведения авторов с фамилией Петренко. Естественно, речь шла бы о достойных внимания работах.

В целом, этот сайт рассматривался как некое поэтико-прозаическое продолжение к «www.дивлюсьянанебо.com», посвященного поэту-романтику первой половины XIX века Михаилу Николаевичу Петренко (1817-1862).

Интересным мог быть Проект, но, как это часто бывает, по причине хронического цейтнота замыслы так и остались замыслами.

 Тот факт, что нас Петренко в мире много, всегда находился в поле внимания. Иногда появлялись мысли о безотлагательном начале развития этой темы, но только начале процесса генеалогического поиска открылось, что нас Петренко ОЧЕНЬ много и тема эта хотя и достаточно занимательна, но беспощадно безгранична.

Были и есть среди носителей фамилии Петренко казаки, ученые, рабочие, художники, крестьяне, поэты, юристы, военные … всех не перечесть. Кто-то из однофамильцев погиб в различных войнах, защищая Отечество, кто-то покинул этот мир в страшные для страны годы (голод, репрессии и др.).

Петренко всегда были представлены во всех возможных списках, украшая своим присутствием род человеческий.

Но, понимая грандиозность замысла, сложность задачи и величайшую ответственность перед всеми носителями распространенной фамилии, возникшие мысли и планы по созданию сайта, посвященного всем Петренко, всем тем, кто подписывался и подписывается этой фамилией на разных языках, достаточно быстро менялись.

При желании можно попытаться объять необъятное, но …

И тогда подумалось, что будет более правильным начать развитие темы «Нас много Петренко» с персонализации сайта, т. е. с описания истории одного рода. Постепенно накапливающиеся информации о других Петренко, которые были и есть и которые встретились в процессе целевого поиска, можно будет размещать в соответствующем разделе.

Результаты, полученные в процессе исследований в рамках проекта, описываются в книгах и статьях и могут быть использованы различными авторами в своих работах с обязательной ссылкой на проект «Ідентифікація Петренків».

Таким образом, сейчас на сайте представлена и поэзия, и проза, и результаты генеалогических поисков. Документальные материалы о самых разных Петренко в стадии накопления и их достаточно много.

Поиск – процесс перманентный. Будем рады, если носители фамилии Петренко (и не только) посетив сайт, найдут интересную для себя информацию, а кто-то поделится архивными документами, которые могут быть использованы для развития основной темы сайта.

Надеемся, что посетители сайта, прежде всего носители фамилии Петренко, после ознакомления с опубликованными материалами не просто убедятся, что нас действительно много, но, возможно, как-то по-новому увидят свою миссию в этом мире, в этой жизни.

Фактически, все, что сейчас представлено на сайте, есть не более, чем перманентная подготовка к новым работам, выполненным на основе новых находок.

Другими словами, самое интересное еще впереди…

Продолжение следует…

С наилучшими пожеланиями

Александр Е. Петренко© 2024 Identification of Petrenko. Все права защищены.